Зошто да го изберете Bio Save?

Зошто да го изберете Bio Save?

Да чувате матични клетки е важно, но не е само по себе доволно. Клучно е, ако некогаш Ви затребаат, да можете и да ги употребите.

Денес родителите кои сакаат да сочуваат матични клетки имаат мака да изберат помеѓу разни банки за матични клетки. Вие не сакате крвта на Вашето дете само да се замрзне, туку сакате да бидете сигурни дека матичните клетки во случај на потреба смеат да бидат употребени за трансплантација?

Во тој случај најдобриот избор е: Bio Save

Зошто?

Одлуката за тоа дали да се употребат млади плурипотентни матични клетки за да се спаси живот ја носи лекар. Тој лекува и сноси одговорност. Него му е важен високиот квалитет на обработка на матичните клетки, детални анамнестички подаотци и одобрувања од страна на регулаторните органи во согласност со законот за лекови и медицински средства.

Дозвола за складирање матични клетки поседуваат сите банки за крв од папочна врвка. Неопходно е да знаете дека одобрување за употреба на матични клетки за лекување на Вашето дете, неговиот брат или сестра или за донација не поседуваат сите банки.

Зошто да го изберете BIO SAVE?

10 прашања и одговори

1.   ја застапуваме број 1. европската банка за матични клетки – FAMICORD група

Во нашите истражувања секогаш ја унапредуваме употребата и квалитетот на матичните клетки од папочна крв. Врз основа на нашето долггодишно искуство станавме признат авторитет во сите области на матичните клетки од папочна крв и знаеме што е важно за идните родители и нивните лекари. Поради тоа матичните клетки на Вашето дете се во најдобри раце.

FamiCord работи во сопствена специјална високо-технолошка лабораторија.

Сите важни чекори - обработката и долгорочното складирање - FamiCord Group ги извршува сама. Овие задачи ги извршуваат соработниците во нашите високо - технолошки лаборатории во повеќе земји во Европа, каде се работи во согласност со GMP стандардот. Само на овој начин можеме да ги спроведеме сопствените високи барања во поглед на квалитетот, кој во голем дел ги надминуваат и највисоките медицински стандарди.

2.   довербата ни ја подарија 10.000 семејства од македонија и регионот

Станете и Вие дел од нашето Bio Save семејство.

3.   матичните клетки се чуваат по највисокиот светски AABB стандард

AABB (American Association of Blood Banks) е признат ширум светот во болниците кои се занимаваат со трансплантации на матични клетки.

AABB е институција која издава сертификати од 1947.година, последните 60 години е лидер во областа банки за крв и собирање, обработка и издавање примероци, а како таква има најмногу искуство во трансфузиологија и терапии со матични клетки. Скоро сите американски банки за матични клетки го имаат овој стандард и 80% од болниците во Америка кои спроведуваат трансплантации со матични клетки го поседуваат овој стандард кој е одобрен и од Американската управа за храна и лекови (FDA).

AABB сертификатот е сертификат кој ги обединува банките за матични клетки, болниците и медицинските работници во единствена програма за обука за највисок квалитет за трансплантации во светот. Стандардот ги опфаќа сите чекори во постапувањето со матични клетки – од собирање, преку транспорт, обработка и тестирање на матични клетки, до чување, а потоа и достава во болницата и примена на матичните клетки. Поседувањето на овој стандард Ви гарантира дека Вашиот примерок че биде прифатен за лекување во сите болници во светот.

AABB сертификатот го поседуваат 1700 болници во преку 80 земји во светот. AABB е еден од само трите сертификати кои се акредитирани од Интернационалното Здружение за Квалитет на Здравствената Заштита. AABB сертификатот е усогласен со меѓународниот ISO 9000 стандард кој е највисоко интернационални ниво на стандардизација во индустријата и услугите.

Сертификатот се обновува на секои 2 години само по повеќедневни тренинзи за секоја сертифицирана институција или поединец.

Повеќе за AABB стандардот можете да прочитате oвдe.

4.   во соработка со BIOSAVE фондацијата ви помагаме детето да се лечи со матични клетки во преку 1.300 болници во светот

Како семејствата од Македонија да го започнат овој процес, како да дојдат до релевантни установи и најдобри стручњаци во странство, како да стапат во контакт со нив и да го организираат лекувањето, се грижа и главна цена на нашата Фoндaција.

5.   транспорт на матични клетки исклучиво со авион во најбрз можен рок, 365 дена годишно

365 дена годишно, без обзир на временските услови.

6.   преку 60 вработени со 40 лекари, биохемичари, генетичари и медицински сестри

Нашиот тим е високо квалификуван и непрекинато расте.

7.    бесплатен транспорт на примероци за лекување до било која болница во светот

Според бројот на упоптребени примероци за лекувања со матични клетки, FamiCord Group во чии состав работи и Bio Save, претставува лидер во Европа. Заклучно со април 2020., нашите примероци се успешно применети кај преку 2.500 случаи што е огромен број во оваа област од медицината.

Нашата посветеност на квалитетот и најдобрата метода за складирање примероци ни овозможи да лекуваме поголем број деца од сите приватни банки за матични клетки во Европа заедно.

FamiCord Group има одобрување за чување примероци со папочна крв и за јавен регистар, што значи дека примероците на FamiCord Group се прифатени во сите клиники во светот. FamiCord Group е единствената банка за матични клетки од папочна врвка во Европа која е членка на европското здружение за трансплантација на матични клетки.

Преку 100 болници во целиот свет соработуваат со FamiCord групата. Токму ова е причината за најдобрите резултати кога се во прашање лекувањата со матични клетки

8.   општествено одговорна компанија преку програмата „моето е твое“

"Моето е твое” е програм за семејно чување матични клетки кој е ослободен од плаќање на било какви трошоци. Целосно бесплатно им овозможуваме не семејствата кои сакаат да сочуваат матични клетки од крв од папочна врвка за своето новороденче за некој член од семејството (брат или сестра) кај кого е поставена дијагноза која е таква да укажува на постоење на хематолошко заболување кое може да му го загрози животор, а кое може да се лекува со матични клетки. Повеќе за програмот можете да прочитате oвде.

9.  сепарација на примерокот преку гравитациона метода со минимален губиток на матични клетки

Зошто да зачувате примерок со редуциран волумен?

Современата технологија која ја користи Famicord осигурува зголемен квалитет на сепарираниот примерок со матични клетки. Нема потреба за „перење“ на примерокот по одмрзнувањето што го намалува ризикот од губиток на важни клетки.

Со методот на редукција на крвта се намалува и содржината на црвените крвни зрнца - со што се намалува можноста за  оштетување на црниот дроб кај транплантација на примерокот и се зголемува сигурноста за Вашето дете. Овој начин на чување ја намалува можноста за појава на несакани ефекти кај пациенти како резултат на некомпатибилност на крвните групи доколку се користи примерокот кај брат или сестра.

Примерокт е поделен во два оддела, и на тој начин може да се искористи за две терапии.

Преку намалување на примерокот се намалуава и користењето на DMSO супстанците во процесот на замрзнување. DMSO се доведува во врска со срцеви проблеми, отежнато дишење и многу висок или низок крвен притисок. Преку чување на помал примерок - поконцентриран - пропорционално се користи и помала DMSO доза. Се мери точниот број CD34+ матични клетки -п ознат кавлитет на примерокот пред замрзнувањето.

Современата метода на сепарација ги задржува клетките кои во иднина можат да се искористат во регенеративната медицина како што се VSEL клетките, MSC и HSC клетките.

10.   регионален лидер со претставништва во 7 земји – македонија, србија, црна гора, босна и херцеговина, словенија, хрватска и албанија

Слушајќи ги желбите и потребите на идните мајки растевме и се развивавме од година во година, за по девет години работење и посветеност, следејќи ги најновите достигнувања од областа на регенеративната медицина, матични клетки, пренатално тестирање и генетски тестови, компанијата Bio Save продолжува да го шири своето работење во земјите од регионот.

ЗОШТО ДА СОЧУВАМ МАТИЧНИ КЛЕТКИ?

Зошто се тие толку посебни?

ЗОШТО ДА СОЧУВАМ МАТИЧНИ КЛЕТКИ?

Sign In